14K GOLD FILLED - TOPAZ GEMSTONE & BLUE SWAROVSKI  CRYSTAL

€ 170,-

14K GOLD FILLED - TOPAZ  GEMSTONE & RED SWAROVSKI CRYSTAL

€ 170,-

14K GOLD FILLED - CLEAR QUARTZ & LILAC SWAROVSKI  CRYSTAL

€ 170,-

14K GOLD FILLED - CITRINE GEMSTONE & GREEN SWAROVSKI  CRYSTAL

€ 170,-